PRIVACYVERKLARING

SNEL GRAFICS-bedrijfsgegevens:

Snel Grafics SA (hierna “SNEL”)
Rue Fond des Fourches 21
4041 Herstal
België
Ondernemingsnummer (btw-BE): 0440.957.842

E-mailadres: info@citolia.be
Telefoon: +32 (0)800 29 452

1. Wat is het doel van deze Privacyverklaring?

Elke persoon (hierna de “Gebruiker”) die de website www.citolia.be (hierna de “Site”) gebruikt, deelt een aantal persoonsgegevens mee aan SNEL. Deze informatie biedt SNEL de mogelijkheid om u de diensten te leveren die beschikbaar zijn op de Site. De persoonsgegevens laten ons toe om u direct of indirect te identificeren als natuurlijk persoon.

SNEL verbindt zich ertoe om uw privacy en persoonsgegevens te beschermen. We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Privacywet”), de Europese richtlijn van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “Richtlijn”) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van 25 mei 2018.

Door middel van deze Privacyverklaring wil SNEL de Gebruiker van de Site op de hoogte brengen van de mogelijke verwerkingen en de rechten van de Gebruiker. Door de Site te gebruiken, verklaart u uitdrukkelijk te hebben kennisgenomen van onze Privacyverklaring en akkoord te gaan met de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens zoals in dit document wordt beschreven. SNEL kan de Privacyverklaring te allen tijde bijwerken. De wijzigingen zullen altijd duidelijk worden meegedeeld aan de Gebruikers in deze Privacyverklaring.

2. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

2.1. De verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die de doeleinden en de technische en juridische middelen bepaalt voor de verwerking van de persoonsgegevens. Voor de Site is SNEL aangeduid als verwerkingsverantwoordelijke. SNEL verbindt zich ertoe om de nodige technische en organisatorische maatregelen te treffen opdat de verwerking van uw persoonsgegevens veilig en conform de wettelijke verplichtingen van de Privacywet en de Richtlijn zou verlopen. SNEL verbindt zich er ook toe om uw gegevens te verwerken en te bewaren in verhouding tot de doeleinden waarvoor u ze aan ons verstrekt.

2.2. De onderaannemer

De onderaannemer is elke natuurlijke of rechtspersoon die op verzoek en namens de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. SNEL kiest de onderaannemers zorgvuldig. Elke onderaannemer moet voldoende garanties bieden met betrekking tot de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de gegevensverwerking.

2.3. Verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke

SNEL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, gegevensbeschadiging of identiteitsdiefstal door virussen of Trojaanse paarden, SQL-opdrachten of andere aanvallen op computersystemen of cloudportalen.

3. Welke persoonsgegevens worden verzameld, en hoe?

SNEL verzamelt de persoonsgegevens van Gebruikers van de Site enkel om hen een optimale, gepersonaliseerde en veilige gebruikservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens is uitgebreider bij intensiever gebruik van de Site en als de Gebruiker online bestellingen plaatst.

SNEL kan ook bijkomende gegevens verzamelen bij de verdere uitvoering van de bestelling, bijvoorbeeld tijdens communicatie tussen de Gebruiker en SNEL.

Daarnaast verzamelt SNEL ook informatie over de Gebruiker via verschillende technische middelen op de Site. Dit gebeurt om de Gebruiker te herkennen en een gepersonaliseerde ervaring te bieden, en om eventuele fouten op de Site op te sporen en te verbeteren. De informatie die via deze technische middelen wordt verzameld, betreft de verbinding (IP-adres, geografisch gebied van raadpleging, dag en tijdstip van raadpleging, bekeken pagina's en gebruikte diensten), informatie met betrekking tot het gebruikte apparaat (hardware, software en netwerk) en lokale opslaginformatie.

SNEL verzamelt ook een aantal anonieme gegevens om een overzicht te krijgen van het browsen van Gebruikers op de Site, en voor statistische doeleinden.

We bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk is. We houden uw persoonsgegevens bij zolang uw account actief is, of wanneer uw persoonsgegevens nodig zijn om u een bepaalde dienst aan te bieden.

4. Wat zijn de doeleinden van het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw persoonsgegevens is dus essentieel voor de goede werking van de Site en het leveren van de bijbehorende diensten.

SNEL verbindt zich ertoe om uw persoonsgegevens uitsluitend te verwerken voor de volgende interne doeleinden:

5. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zijn in de eerste plaats uitsluitend bestemd voor interne doeleinden van SNEL. SNEL heeft overigens alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om onbevoegde toegang of onwettig gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden.

Uw persoonsgegevens kunnen alleen in de volgende gevallen worden doorgegeven aan derden in de Europese Unie:

6. Welke rechten hebt u?

6.1. De garantie op een eerlijke en rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens

SNEL garandeert een eerlijke en rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt overeenkomstig de rechtmatige doeleinden die werden uiteengezet in punt 4. De verwerkte persoonsgegevens zijn altijd adequaat, relevant en niet overdreven, en worden niet langer bewaard dan nodig is om u een bepaalde dienst aan te bieden.

Bovendien is het risico op ongeautoriseerde verwerking van uw gegevens tot een minimum beperkt. In geval van een indringing in het computersysteem, zal SNEL de Gebruikers onmiddellijk op de hoogte brengen en alle nodige en redelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

6.2. Recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op rectificatie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens

U hebt te allen tijde het recht om SNEL te vragen naar een bevestiging van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ook vragen om toegang te krijgen tot de informatie over de verwerking van uw gegevens. U hebt in deze context het recht om te weten wat de doeleinden van de verwerking zijn, welke gegevenscategorieën de verwerking betreft, aan welke categorieën van ontvangers de gegevens worden doorgegeven, welke criteria worden gebruikt om de duur van de gegevensopslag te bepalen en welke rechten u hebt. Om u recht op toegang uit te oefenen, kunt u per e-mail een aanvraag sturen naar SNEL (info@citolia.be).

Incorrecte of onvolledige gegevens kunnen te allen tijde worden gecorrigeerd of gewist. Het is in eerste instantie de plicht van de Gebruiker om de nodige wijzigingen aan te brengen in zijn gebruikersaccount. De Gebruiker kan dit ook per e-mail aanvragen aan SNEL (info@citolia.be). Aangezien gegevensverwijdering voornamelijk gekoppeld is aan zichtbaarheid, is het mogelijk dat de verwijderde gegevens nog tijdelijk worden bewaard.

U hebt ook het recht om in de gevallen bepaald in de Richtlijnen uw persoonsgegevens te laten wissen zonder onredelijke vertraging van onze kant. Om dit recht uit te oefenen, kunt u per e-mail een aanvraag sturen naar SNEL (info@citolia.be).

6.3. Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

U hebt ook het recht om in de gevallen bepaald in de Richtlijnen de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Om dit recht uit te oefenen, kunt u per e-mail een aanvraag sturen naar SNEL (info@citolia.be).

6.4. Recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer er dwingende en legitieme redenen zijn die verband houden met uw specifieke situatie. SNEL zal de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij SNEL kan aantonen dat er legitieme en dwingende redenen voor verwerking zijn die prevaleren op uw recht om bezwaar te maken. Om u recht op bezwaar uit te oefenen, kunt u per e-mail een aanvraag sturen naar SNEL (info@citolia.be).

6.5. Recht op portabiliteit van de gegevens

U hebt het recht om de persoonsgegevens die u aan SNEL hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Om dit recht uit te oefenen, kunt u per e-mail een aanvraag sturen naar SNEL (info@citolia.be).

6.6. Recht om uw toestemming in te trekken en recht om een klacht in te dienen

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door SNEL bij de instantie die bevoegd is voor de bescherming van de privacy in uw land (in België is dit de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of Privacycommissie). Om u recht op het intrekken van uw toestemming uit te oefenen, kunt u per e-mail een aanvraag sturen naar SNEL (info@citolia.be).