Juridische informatie - gebruiksvoorwaarden van de website


Kwaliteit van de informatie en dienst, beperking van de aansprakelijkheid

Citolia besteedt de grootste zorg aan de ontwikkeling van zijn website, maar garandeert echter niet de juistheid van de aangeboden informatie. De gebruiker dient er zich ook van bewust te zijn dat deze informatie zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd. Als gevolg hiervan wijst Citolia alle aansprakelijkheid af voor de inhoud van de website of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

De portaalsite bevat hyperlinks die gebruikers naar andere websites leiden en Citolia is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. De risico's verbonden aan het gebruik van deze websites vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker, die zich dient te houden aan hun gebruiksvoorwaarden.

Bovendien kan Citolia niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in websiteadressen of domeinnamen op zijn website.

Ondanks de inspanningen om onderbrekingen door technische problemen zoveel mogelijk te voorkomen, wijst Citolia alle verantwoordelijkheid af voor onderbrekingen van de dienstverlening of andere technische problemen.


Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, lay-out, illustraties en andere elementen van de website zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor databases geldt bescherming door specifieke rechten. Alle elementen zijn eigendom van Citolia of desgevallend een derde waarvan Citolia de nodige toestemmingen heeft verkregen.

Behoudens andere bepalingen kan tekst en cijfermateriaal op de website gratis gebruikt worden, mits vermelding van de bron en voor zover het gebruik niet bestemd is voor commerciële of publicitaire doeleinden. Zonder voorafgaande toestemming is elke weergave voor commerciële of publicitaire doeleinden van deze gegevens, evenals elke vorm van gebruik en weergave van andere elementen van de website, zoals het grafische thema, afbeeldingen, geluiden of computerapplicaties, strikt verboden. Elke aanvraag in deze context dient te worden gericht aan de directie van Citolia (info@citolia.be).Aard van de informatieoverdracht

Draag geen illegale, bedreigende, lasterlijke, obscene, schandalige, provocerende, pornografische of godslasterende informatie over of enige andere informatie die kan leiden tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid volgens de wet van het grondgebied waarnaar deze website verwijst.