ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

De website www.citolia.be (hierna de” Site”) is een initiatief van:

Snel Grafics SA (hierna “SNEL”)
Rue Fond des Fourches 21
4041 Herstal
België
Ondernemingsnummer (btw-BE): 0440.957.842

E-mailadres: info@citolia.be
Telefoon: +32 (0)800 29 452

BANK: BELFIUS
IBAN: BE44 0688 9061 7045
BIC: GKCCBEBB

1. Definities en toepassing van deze algemene voorwaarden

“Koper”: elke natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die een contractuele relatie heeft of zal hebben met SNEL. De Koper verbindt zich ertoe om de Producten van SNEL niet te kopen met als enige doel ze vervolgens zelf te verkopen. De Koper kan hierna ook worden aangeduid met “u” en “uw”.

“Consument”: elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met een professionele of bedrijfsactiviteit.

“Verkoopcontract”: elk contract waarbij de verkoper zich verbindt tot de eigendomsoverdracht van goederen en/of tot een dienstverlening aan de Koper, en waarbij de Koper zich ertoe verbindt om de prijs te betalen.

“Producten”: alle goederen en diensten waarop dit Verkoopcontract betrekking heeft.

Deze Algemene voorwaarden zijn volledig en uitsluitend van toepassing voor elk Verkoopcontract dat nu of in de toekomst wordt gesloten tussen SNEL en de Koper. Door gebruik te maken van de Site, verklaart de Koper deze Algemene voorwaarden te hebben gelezen en uitdrukkelijk te accepteren. Deze voorwaarden zijn volledig van toepassing, behalve als er uitdrukkelijk van wordt afgeweken. Een uitdrukkelijke afwijking is alleen geldig op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen SNEL en de Koper. Elke uitdrukkelijke afwijking is een vervanging of aanvulling van de bepaling waarop ze betrekking heeft. De andere bepalingen van deze Algemene voorwaarden blijven in elk geval volledig van toepassing.

SNEL behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. De aangebrachte wijzigingen gelden niet voor lopende bestellingen.

2. Ontstaan van het contract

SNEL besteedt de grootste zorg aan de onlinepublicatie van informatie over de kenmerken van de Producten, met name van de gedetailleerde beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van partners en leveranciers, en van de foto’s ter illustratie van de Producten. Deze informatie wordt verstrekt binnen de grenzen van de technologische mogelijkheden. Bij de levering kunnen bepaalde niet essentiële kenmerken van een Product verschillen van de foto’s of beschrijvingen op de Site.

Het aanbod op onze Site vormt slechts een voorstel tot aankoop voor de Koper en kan dus nooit beschouwd worden als een definitieve offerte van SNEL. Het aanbod is geldig zolang de voorraad strekt. SNEL kan specifieke voorwaarden opleggen voor een bijzondere aanbieding, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke bijzondere voorwaarden zijn alleen van toepassing als ze uitdrukkelijk werden meegedeeld voorafgaand aan de bestelling.

Als de Koper een Product aangeboden door SNEL wenst te kopen, moet hij online een bestelling plaatsen. Deze aankoop is bindend voor de Koper. SNEL zal binnen zeven (7) werkdagen na de bestelling contact opnemen met de Koper om de aankoop te bevestigen. Deze bevestiging wordt per e-mail verzonden naar het adres dat werd opgegeven bij de bestelling. De verzending van de bevestiging is het moment waarop het contract wordt gesloten.

SNEL kan voor elke bestelling beslissen om geen bevestiging te verzenden, of om een uitdrukkelijke weigering van de bestelling te verzenden. Als de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal SNEL de Koper op de hoogte brengen en eventueel een ander Product voorstellen. Als SNEL de bestelling weigert of als het voorgestelde alternatief niet geschikt is voor de Koper, wordt er geen contract gesloten tussen de partijen. SNEL dient geen compensatie of vergoeding te voorzien.

Bij annulering door de Koper van een bestelling die door SNEL werd bevestigd, zal de volledige bestelling worden gefactureerd aan de Koper, ongeacht de voortgang van de bestelling.

Overeenkomstig boek XII van het Wetboek van economisch recht betreffende de elektronische economie, verklaren de partijen uitdrukkelijk dat elektronische vormen van communicatie een geldig akkoord vormen. SNEL kan binnen het wettelijke kader alle elektronische documenten in zijn bezit gebruiken om het bestaan van het contract te bewijzen. Een rechtsgeldige gewone, digitale of elektronische handtekening is niet nodig als bewijs.

3. Onze prijzen

Tenzij anders vermeld wordt, zijn alle prijzen op onze Site uitgedrukt in euro (€) en exclusief belastingen, die altijd ten laste van de Koper zijn. Leveringskosten en extra kosten (zie betaalwijzen) zijn niet inbegrepen in de prijs van de Producten. Deze kosten worden altijd uitdrukkelijk vermeld in de laatste stap van ons online bestelproces.

De koper is de prijs verschuldigd die SNEL bij de bevestiging van de bestelling heeft opgegeven. Zichtbare of evidente fouten in de opgegeven prijs kunnen door SNEL altijd worden gecorrigeerd nadat het contract gesloten werd.

SNEL heeft te allen tijde het recht om de prijzen te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de prijzen toe te passen die op de Site worden vermeld bij het plaatsen van de bestelling. Als de prijsverandering het gevolg is van verschillen in btw-tarieven, kan deze wijziging altijd aan de Koper worden gefactureerd.

4. Betalingsvoorwaarden

Elke betaling wordt normaal gezien onmiddellijk verwerkt, d.w.z. op het moment dat de Koper de bestelling plaatst. We accepteren alle geldige en internationaal geaccepteerde bankkaarten, creditcards en conventionele elektronische betaalwijzen, zoals vermeld op www.citolia.be. Hiervoor gebruiken we de erkende betalingspartner HiPay.

SNEL neemt alle mogelijke en passende voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van uw onlinetransacties te garanderen. De belangrijkste risico’s hebben betrekking op het verlies of de diefstal van uw financiële of identiteitsgegevens. Het gebruik van erkende betalingspartners en creditcarduitgevers, zoals hierboven vermeld, biedt de nodige garanties. Dit gesloten beveiligingssysteem verwerkt uw bankgegevens altijd versleuteld. De betalingsprovider voorziet de nodige beveiligingsmaatregelen door middel van SSL-technologie.

Elke persoon of onderneming die een bestelling plaatst op de Site en vraagt om de prijs aan een derde te factureren, blijft persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van het volledige verschuldigde bedrag, zelfs als SNEL dit type facturering heeft geaccepteerd. Hiervan kan worden afgeweken als de derde zijn verantwoordelijkheid bevestigt in een ondertekend schrijven.

Wanneer de bestelling op naam en voor rekening van een rechtspersoon wordt geplaatst, verbindt de natuurlijke persoon die de bestelling op de Site valideert zich ook als solidaire en ondeelbare medeschuldenaar voor de verplichtingen van de rechtspersoon.

Bij laattijdige betaling door de Koper worden alle verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar. SNEL behoudt zich ook het recht voor om de uitvoering van zijn verplichtingen - met name de leveringsplicht - op te schorten tot volledige betaling van de factuur. Bovendien blijft SNEL eigenaar van de bestelde Producten tot volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen, ongeacht of de levering al dan niet heeft plaatsgevonden.

5. Levering

De leveringstermijn begint te lopen nadat SNEL de materialen ontvangt die nodig zijn om de bestelling van de Koper uit te voeren, en zodra de volledige betaling van de prijs is gebeurd in overeenstemming met artikel 4 van deze algemene voorwaarden. SNEL blijft eigenaar van alle bestelde producten tot volledige betaling van alle verschuldigde bedragen volgens dit contract, ongeacht of de levering al dan niet heeft plaatsgevonden.

De Koper begrijpt en erkent dat de leveringstermijn kan variëren naargelang de bestelde producten en hoeveelheden. De periode die wordt opgegeven bij het toevoegen van een Product aan de winkelwagen is een schatting op basis van de kenmerken van de bestelling, en is niet bindend voor SNEL.

Als de Koper de elementen niet levert die nodig zijn om de bestelling uit te voeren of de gecorrigeerde drukproeven niet terugstuurt (indien van toepassing), wordt de leveringstermijn verlengd met minstens de duur van de vertraging.

Als SNEL niet binnen de voorziene termijn zou leveren, heeft de Koper het recht om levering van de goederen te eisen binnen een extra termijn die wordt bepaald volgens de omstandigheden van de situatie. Als SNEL de goederen niet binnen de extra termijn levert, heeft de Koper het recht om het Verkoopcontract te beëindigen In geval van beëindiging betaalt SNEL de reeds betaalde bedragen binnen veertien (14) kalenderdagen volgend op de dag van beëindiging van het contract terug aan de Koper. De overschrijding van de leveringstermijn leidt niet tot enige andere vorm van compensatie of vergoeding.

Wanneer het bestelde product niet voorradig is, zal SNEL de Koper op de hoogte brengen en opgeven wanneer het bestelde Product weer beschikbaar zal zijn. De leveringstermijn begint te lopen vanaf het moment waarop het Product weer beschikbaar is.

Voor de levering doet SNEL beroep op betrouwbare externe partijen. Het gebruik van externe partijen kan een impact hebben op de levering. SNEL is in geen enkel geval verantwoordelijk voor een mogelijke vertraging van de levering of verlies van een bestelling door een externe partij, door een verzuim van de Koper, of door onvoorziene omstandigheden of een geval van overmacht. In geval van een niet-afgeleverde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek geopend bij de transporteur. Dit onderzoek duurt meestal enkele dagen, en tijdens deze periode wordt geen terugbetaling verricht of vindt geen nieuwe verzending naar de Koper plaats.

SNEL draagt ​​het risico voor beschadiging en/of verlies van het Product tot aan de levering. Dit risico gaat over op de Koper zodra de Koper of een door de Koper aangewezen derde de bestelde Producten in ontvangst neemt. Bij elke levering moet in principe een leveringsbon worden ondertekend. Niet-ondertekening heeft echter geen invloed op de risico-overdracht.

Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de Koper om levering op de overeengekomen locatie mogelijk te maken ​​in aanwezigheid van de Koper of een door de Koper aangewezen derde. De levering als dusdanig gebeurt wanneer de Koper of een door de Koper aangewezen derde de bestelde Producten fysiek in bezit neemt. Als de levering mislukt door een verzuim van de Koper of de door de Koper aangewezen derde, zijn de kosten van een nieuwe poging tot levering volledig voor rekening van de Koper.

6. Wettelijke garantie, gebreken en non-conformiteit van de geleverde Producten

De wettelijke garantie voorzien in artikelen 1641 tot en met 1649 van het Burgerlijk Wetboek is volledig van toepassing op dit contract. Bijgevolg heeft elke Koper recht op vergoeding als hij een gebrek aan overeenstemming van de verkochte producten vaststelt, op voorwaarde dat aan de voorwaarden van de wettelijke garantie is voldaan. De Consument geniet ook een wettelijke garantie van twee (2) jaar. De Koper kan geen beroep doen op zijn recht op garantie als hij op de hoogte was van de gebreken op het moment van de verkoop. Bijkomende commerciële garanties zijn altijd mogelijk. Zodra de Koper of een door hem aangewezen derde de producten ontvangt, moet hij ze nauwkeurig inspecteren. Als het product of de levering een van buitenaf zichtbaar gebrek heeft, kan de ontvanger een klacht indienen.

Elke klacht of betwisting met betrekking tot de geleverde Producten moet binnen veertien (14) kalenderdagen na de levering van de Producten per aangetekend schrijven aan SNEL worden meegedeeld. Als de Koper geen klacht of betwisting meedeelt binnen de voorziene termijn, wordt de Koper geacht alle Producten in hun oorspronkelijke staat te hebben aanvaard. Als de Koper een gebrek opmerkt aan een deel van de geleverde goederen, is hij niet gerechtigd de volledige bestelling te weigeren. De aansprakelijkheid van SNEL is beperkt tot terugname van niet-conforme exemplaren, die geheel of gedeeltelijk kunnen worden vervangen of vergoed. In elk geval is de aansprakelijkheid van SNEL forfaitair beperkt tot het bedrag van de bestelling. SNEL kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade voor de Koper, zoals winstderving.

7. Herroepingsrecht

In overeenstemming met artikel VI.45, §1, 8° van het Wetboek van economisch recht (WER) beschikt elke Consument over een herroepingsrecht als aan de volgende voorwaarden is voldaan. In overeenstemming met dit herroepingsrecht kan de Consument beslissen om van de aankoop af te zien binnen veertien (14) dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De Consument moet zijn beslissing om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht niet rechtvaardigen en dient geen enkele vorm van boete of compensatie te betalen.

De Consument heeft echter niet het recht om van zijn aankoop af te zien als het de levering betreft van goederen die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de Consument of die duidelijk gepersonaliseerd zijn (artikel VI.53.3° van het Wetboek van economisch recht). SNEL behoudt zich daarom het recht voor om gekochte producten niet terug te nemen binnen de voorziene termijn van 14 dagen als deze zijn vervaardigd volgens de specificaties van de klant en duidelijk gepersonaliseerd zijn.

8. Overmacht

Indien SNEL geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd zijn verplichtingen tegenover de andere partij na te komen wegens onvoorziene omstandigheden waarop SNEL geen invloed heeft, is er sprake van overmacht. In dit geval is SNEL ontheven van alle aansprakelijkheid. SNEL kan zijn verplichtingen tegenover de andere partij tijdelijk opschorten of verminderen, het Verkoopcontract verbreken of de uitvoering ervan annuleren, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

9. Beding van afwijzing van aansprakelijkheid

De perfecte overeenstemming van de te reproduceren kleuren, evenals de perfecte onveranderlijkheid van de inkten, het drukwerk en het register, zijn niet gegarandeerd. Voor papier, karton en bindmateriaal dat door SNEL wordt gebruikt, aanvaardt de Koper de toleranties die zijn vastgelegd door de fabrikanten van dit materiaal.

De bestelling wordt uitgevoerd met de normaal beschikbare grondstoffen. Eventuele speciale vereisten moeten aan SNEL worden meegedeeld bij de bestelling. Als deze vereisten worden meegedeeld na de bevestiging van de bestelling, kan dit leiden tot een aanpassing van de prijs.

Als de Koper digitale bestanden ter beschikking stelt aan SNEL, dient hij zelf de originele bestanden te bewaren en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze bestanden. Behoudens gevallen van fraude of grove nalatigheid door SNEL, zijn personeel of zijn onderaannemers, zal elke moeilijkheid of vertraging in de productie door problemen met de geleverde materialen de leveringstermijn verlengen en de prijs verhogen met de extra kosten die voortvloeien uit de bovenstaande problemen.

Elke wijziging van de oorspronkelijke bestelling, in welke vorm dan ook (tekst, de behandeling of plaatsing van de illustraties, formaten, druk- of inbindwerk, het aantal bestelde exemplaren, enz.) worden bijkomend gefactureerd en verlengen de uitvoeringstermijn van de bestelling.

10. Intellectuele eigendom

De koper verbindt zich ertoe SNEL materialen - zoals bestanden, teksten, logo's, afbeeldingen of foto's - te bezorgen waarvoor hij over de intellectuele rechten beschikt of waarvoor hij over de nodige toestemming van de houder van de intellectuele rechten beschikt. Indien de Koper foto's bezorgt aan SNEL, verklaart de Koper uitdrukkelijk voorafgaande toestemming voor overdracht, gebruik en publicatie van hun afbeelding te hebben gevraagd aan en verkregen van alle personen die op de foto's voorkomen. Bij gebrek aan de nodige autorisaties en indien SNEL of zijn zaakvoerder worden vervolgd of veroordeeld, zal de Koper SNEL van alle verantwoordelijkheid ontheffen en zal hij het volledige bedrag van de strafrechtelijke veroordelingen en de geëiste schadevergoedingen betalen. Ook de kosten voor de verdediging zijn volledig voor rekening van de Koper.

Alle intellectuele eigendomsrechten en alle rechten afgeleid van de Producten en de bedrijfsnaam blijven eigendom van SNEL. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden en kan een inbreuk op het auteursrecht vormen. Intellectuele eigendomsrechten omvatten auteursrechten, merkenrechten, ontwerp- en modellenrechten en/of andere toepasselijke (intellectuele eigendoms-) rechten. De Koper heeft niet het recht om de in dit artikel beschreven intellectuele eigendomsrechten te gebruiken en/of aan te passen zonder voorafgaande toestemming van SNEL, behalve bij eenvoudig privaat gebruik van het Product zelf.

11. Verwerking van persoonsgegevens

De gegevens die u ons bij de bestelling hebt verstrekt en die tijdens de verdere verwerking van de bestelling werden verzameld, zijn noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van bestellingen, en voor het opstellen van accounts en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken, wordt de bestelling onmiddellijk geannuleerd. De overdracht van onjuiste of vervalste persoonsgegevens wordt beschouwd als een schending van deze Algemene voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met het geldende Privacybeleid dat kan worden geraadpleegd op onze Site.

12. Eindbepalingen

Alle aanbiedingen van SNEL en alle met SNEL gesloten contracten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van een geschil met betrekking tot de uitvoering en/of interpretatie van de aanbiedingen van SNEL of de met SNEL gesloten contracten, komen de partijen overeen eerst een minnelijke oplossing te zoeken. Bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbanken en gerechtshoven van het gerechtelijk arrondissement Luik, onder voorbehoud van de toepassing van een tegengestelde dwingende bepaling.

De nietigheid of annulering van een gehele of gedeeltelijke bepaling van deze Algemene voorwaarden heeft geen invloed op de toepassing van de andere bepalingen van deze Algemene voorwaarden. SNEL behoudt zich het recht voor om de nietige of geannuleerde bepaling te vervangen door een andere rechtsgeldige bepaling met een vergelijkbare strekking.

De titels en subtitels van deze Algemene voorwaarden hebben een louter illustratieve waarde en kunnen geen juridische waarde toegewezen krijgen.